Privacybeleid

1. Wie is Synductis?

Synductis, CVBA, gevestigd te Brusselsesteenweg 199, 9090 Melle, met ondernemingsnummer BE 0502.445.845 is een samenwerkingsverband van verschillende nutsbedrijven (hierna ook ‘partners’ genoemd).

Een aantal ondernamen het initiatief om samen te werken m.b.t. het realiseren van aansluitingen op vraag van de klant, met name:

 • TMVW : Tussengemeentelijke Maatschappij der Vlaanderen voor Watervoorziening, gevestigd te Stropstraat 1, 9000 Gent, met ondernemingsnummer BE 0200.068.636, hierna FARYS|TMVW genoemd; en

 • EANDIS: Eandis System Operator, gevestigd te Brusselsesteenweg 199, 9090 Melle, met ondernemingsnummer BE 0477.445.0844; en

 • Proximus: Proximus, gevestigd te Koning Albert II-laan 27, 1030 Brussel, met ondernemingsnummer BE 0202.239.951.

Synductis oefent enkel taken uit dewelke hem zijn toebedeeld door bovenstaande partners. De hoofddoelstelling van Synductis is “synergiemanagement”. Dit houdt in dat de nutsbedrijven die deelnemen de mogelijkheid krijgen om hun infrastructuurwerken op elkaar af te stemmen. Door middel van het centraal webportaal “aansluitingen.be” dat Synductis heeft ontwikkeld, kunnen gebruikers van het webportaal een dossier aanmaken, gegevens toevoegen, werkaanvragen naar de partners sturen en het verdere verloop van een dossier opvolgen. De gegevens verzameld via het webportaal worden doorgegeven naar de partners die op hun beurt de status van het dossier updaten. In het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming van 24 mei 2016 (hierna "AVG”) is deze dus aan te merken als een ‘verwerker’. Synductis verwerkt de verzamelde gegevens enkel ten behoeve van de partners voor de hieronder vermelde doeleinde(n).

Synductis kreeg de opdracht van de partners om je persoonsgegevens te verzamelen en te verwerken conform de toepasselijke privacywetten en reglementeringen, zoals de huidige Privacywet van 8 december 1992 en de AVG in verband met de verwerking van persoonsgegevens.

Heb je nog vragen over dit privacybeleid? Je kan contact opnemen via onderstaande contactmogelijkheden of met de Data Protection Officers van de verschillende partners in hun hoedanigheid van verwerkingsverantwoordelijke:

 • TMVW of FARYS: Data Protection Officer, Stropstraat 1, 9000 Gent, dpo@farys.be;

 • EANDIS: Data Protection Officer, Guldensporenpark 52, 9820 Merelbeke, privacy@eandis.be;

 • PROXIMUS: Data Protection Officer, Koning Albert II-laan 27, 1030 Brussel, privacy@proximus.com.

Als gebruiker heb je steeds het recht om een klacht neer te leggen bij de toezichthoudende autoriteit (in België: zie https://www.privacycommission.be).

Concreet wordt er in dit Privacybeleid informatie mede gedeeld over de volgende vragen en topics:

2. Over welke persoonsgegevens gaat het?

 • In het kader van werken aan je adres:

  • Identificatiegegevens: postcode/(deel)gemeente, straat, huisnummer, extensie huisnummer, busnummer, , lotnummer en kadastraal perceelnummer (indien het huisnummer nog niet gekend is) en de naam van de verkaveling/bouwproject én kadastraal perceel of lotnummer (indien de straat én het huisnummer nog niet gekend zijn).

 • In het kader van facturen of offertes:

  • Identificatiegegevens: soort klant, aanspreektitel, voornaam, naam, naam van het bedrijf, type bedrijf, juridisch type bedrijf, BTW nummer, land, postcode, gemeente, straat, huisnummer, extensie huisnummer, busnummer, telefoon- en/of GSM-nummer en e-mailadres.

  • Persoonlijke kenmerken: geboortedatum.

 • In het kader een aanvraag:

  • Identificatiegegevens: soort klant, aanspreektitel, voornaam, naam, naam van het bedrijf, BTW nummer, land, postcode, gemeente, straat, huisnummer, extensie huisnummer, busnummer, telefoon- en/of gsm-nummer en e-mailadres.

 • In het kader van de nodige contactpersoon te kennen voor verdere vragen indien nodig:

  • Identificatiegegevens: voornaam, naam, functie, telefoon- en/of GSM-nummer en e-mailadres.

 • In het kader van het kunnen identificeren van de eigenaar:

  • Identificatiegegevens: soort klant, voornaam, naam, naam van het bedrijf, type bedrijf, BTW nummer, land, postcode, gemeente, straat, huisnummer, busnummer, alfanummeriek, telefoon- en/of GSM-nummer en e-mailadres.

  • Persoonlijke kenmerken: geboortedatum.

 • In het kader van nieuwbouw of verbouwingen:

  • Leefgewoonte: of het gebouw een nieuwbouw is of het om een verbouwing gaat.

 • In het kader van noodzakelijk gegevens over de aard van het gebouw:

  • Identificatiegegevens: of de woning in kwestie een bedrijf is.

  • Leefgewoonte: of de woning een eengezinswoning, een appartementsgebouw (inclusief het aantal wooneenheden) of een appartement is.

 • In het kader van specifieke werksituaties bij de klant:

  • Leefgewoonte: verharding op privéterrein, verharding van de openbare weg, of er een wachtbuis en energiebocht geplaatst is, de afstand van de gevel tot de rooilijn (in meter) en extra informatie over mogelijk problemen bij uitvoering van werken.

 • Betreffende het verzamelen van cookies: zie ons cookiebeleid.

3. Wat wordt er met deze persoonsgegevens gedaan?

Levering van diensten

De persoonsgegevens worden verzameld om de diensten aangeboden op de website te kunnen leveren conform de opgelegde taken van de partners. Meer informatie over deze taken kan je in het privacybeleid van de partners hieronder vinden. Synductis verwerkt de persoonsgegevens dus niet voor eigen doeleinden.

De partners verwerken deze persoonsgegevens verder in het kader van de uitvoering van je aansluitingsaanvraag. Hieronder verwijzen we graag door naar de respectievelijke webpagina voor verdere informatie naar hun privacy- en cookiebeleid. Deze kan je terugvinden via onderstaande links:

Direct marketing

De persoonsgegevens kunnen gebruikt worden om de gebruiker, via e-mail, per brief of andere kanalen op de hoogte te houden van producten, diensten, promoties in naam en voor rekening van Synductis en andere informatie waarvoor de gebruiker zijn expliciete toestemming heeft gegeven. De gebruiker kan diens expliciete toestemming hieromtrent op elk moment intrekken.

4. Welke technieken gebruiken we om de privacy van je persoonsgegevens te beschermen?

Synductis heeft veiligheidsmaatregelen ontwikkeld die aangepast zijn op technisch en organisatorisch vlak, om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet-toegestane toegang of de kennisgeving aan derden van persoonsgegevens verzameld op de website te vermijden alsook elke andere niet toegestane verwerking van deze gegevens.

Volgende veiligheidsmaatregelen worden onder meer genomen :

 • Alle toegangen tot de website worden door middel van het SSL protocol versleuteld.

 • Toegangen tot de informatie opgeslagen binnen de website is enkel toegankelijk voor bevoegde medewerkers, die elk enkel toegang hebben tot de voor hen relevante gegevens.

 • Alle informatie, zoals vermeld in hoofdstuk 2 wordt enkel doorgestuurd naar de partner door een expliciete actie van de gebruiker.

 • Infrastructuurcomponenten worden door verschillende maatregelen beveiligd, met name firewalls, versleuteling en authenticatie.

5. Welke persoonsgegevens delen we met anderen?

Je persoonsgegevens worden enkel gedeeld met de partners zoals hierboven aangegeven in het privacybeleid van de partners. Wij delen je persoonsgegevens dus niet met derden.

6. Hoe zit het met je rechten betreffende de verwerking van je persoonsgegevens?

6a. Welke rechten heb je?

Hieronder kan je een uiteenzetting vinden van hoe je je andere rechten met betrekking tot je persoonsgegevens kan uitoefenen.

 • Recht van inzage en verbetering

De gebruiker heeft het recht om op elk moment gratis kennis te nemen van zijn persoonsgegevens, deze te verbeteren of te wijzigen.

 • Recht van verzet tegen bepaalde vormen van gegevensverwerking

De gebruiker kan zijn recht van verzet tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen uitoefenen.
 

6b. Hoe kan je je rechten uitoefenen? 

Je kunt jouw rechten uitoefen via een van deze mogelijkheden:

 • Per brief gericht aan ons: Synductis, t.a.v. de Data Protection Officer, Brusselsesteenweg 199, 9090 Melle

 • Telefonisch via ons klantendienst op het nummer 078 35 35 99

Gelieve steeds de volgende 7 zaken mee te delen:

 • Je naam

 • Ons dossiernummer

 • Je telefoonnummer

 • Je e-mailadres

 • Ons meldingsnummer dat je van ons ontvangen hebt bij de eerste behandeling van je verzoek

 • Je verzoek, zo gedetailleerd mogelijk beschreven, eventueel met foto’s en documenten en tijdsperiode waarop het betrekking heeft.

 • Bewijs van je identiteit via een kopie van je identiteitskaart

6c. Binnen welke termijn zullen wij je verzoek beantwoorden?

Om jouw rechten onder dit Privacybeleid uit te oefenen kan je in eerste instantie contact opnemen met Synductis dat als centrale aanspreekpunt zal fungeren voor de gegevens verzameld via het webportaal aansluitingen.be.

Na ontvangst van jouw verzoek zullen wij jou een bevestiging van goede ontvangst versturen. Hierna geven wij jouw verzoek door naar de partner die hiervoor verantwoordelijk is en die jouw verzoek zal behandelen.

Uiterlijk binnen een maand kan je van Synductis een schriftelijke reactie verwachten op je verzoek ter uitoefening van je rechten. Als jouw verzoek echter zeer omvangrijk of complex is, bijvoorbeeld omdat het een grote hoeveelheid persoonsgegevens van de betrokkene verwerkt, kan de termijn met maximaal 2 maanden worden verlengd.

In uitzonderlijke gevallen kunnen de partners (eventueel via Synductis) een inzageverzoek weigeren. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn bij een onredelijk of excessief verzoek in welk geval wij jou zullen vragen om jouw verzoek nader te specifiëren.

7. Hoe lang houden we je persoonsgegevens bij?

Om de klant toe te laten zijn profiel na afronding van het aangevraagde dossier, opnieuw te gebruiken, worden zijn profielgegevens nog 2 jaar bijgehouden.

Daarnaast worden volgende gegevens tot 2 jaar na afsluiten van het dossier bewaard :

 • Adres van de werken

 • Aangevraagde nutsaansluitingen

 • Antwoorden op de enquête

Voor alle andere gegevens worden de bewaartermijnen op www.aansluitingen.be zijn als volgt bepaald:

 • Klant vraagt alle aangeduide aansluitingen aan en alle aansluitingen worden afgerond.

  • De gegevens worden verwijderd zes maand nadat de laatste aansluiting is afgerond.

 • Klant vraagt geen enkele aansluiting aan (geen gegevensoverdracht naar partners)

  • De gegevens worden verwijderd zes maand na de opstart van het dossier.

 • Klant vraagt deel van aansluitingen wel aan en deelt niet

  • Alle aangevraagde aansluitingen worden afgerond

   • De gegevens worden verwijderd 6 maand na de laatste afronding

  • Een deel van de aangevraagde aansluitingen wordt afgerond, een ander deel niet

   • Niet afgerond + offerte niet getekend

    • De gegevens worden verwijderd 6 maand na laatste afronding

   • Niet afgerond + offerte getekend

    • De gegevens worden pas verwijderd na annulatie van het dossier door de partner

De verschillende partners bepalen als verwerkingsverantwoordelijke de bewaartermijnen binnen welke de gebruiker diens persoonsgegevens worden bijgehouden. Deze kan je raadplegen via hun privacybeleid.

We behandelen jouw persoonspersoonsgegevens conform dit Privacybeleid zolang wij ze bewaren.

8. Hoe verzekeren wij naleving en samenwerking met de toezichthoudende autoriteiten?

De partners en Synductis controleren regelmatig of de verwerking van de gebruikers hun persoonsgegevens conform dit Privacybeleid verlopen.

Wanneer er formele schriftelijke klachten via bovenvermelde contactmogelijkheden binnenkomen, nemen de partners contact op met de persoon die de klacht heeft ingediend om vervolgacties te bespreken. De partners en Synductis werken samen met de bevoegde regelgevende instanties, met name de Privacycommissie om klachten met betrekking tot de overdracht van persoonlijke persoonsgegevens te verhelpen welke niet rechtstreeks met de gebruikers opgelost kunnen worden.

In geval van een gerechtelijk onderzoek of een vraag van de politie, kunnen gegevens overgedragen worden in overeenstemming met de privacywetgeving, zonder voorafgaand akkoord van de gebruiker.

9. Hoe worden wijzigen aan het huidige Privacybeleid gedaan?

Het kan voorkomen dat dit Privacybeleid wordt gewijzigd. We beperken je rechten onder dit Privacybeleid niet zonder uw uitdrukkelijke toestemming. We zullen alle wijzigingen van het Privacybeleid publiceren en de gemaakte wijzingen aangeven op deze pagina aangeven en indien deze aanzienlijk zijn, zullen we zorgen voor een meer opvallende kennisgeving. Er zijn geen voorgaande versies van dit Privacybeleid.
 

Cookiebeleid

1. Informatie over ons gebruik van cookies

Tijdens een bezoek aan de website kunnen cookies op de harde schijf van de computer van de gebruiker geplaatst worden en dit om de website beter af te stemmen op de behoeften van de terugkerende gebruiker.

Dit cookiebeleid geeft je informatie over de cookies welke Synductis gebruikt en hun doel.

Concreet wordt er in ons Cookiebeleid informatie mede gedeeld over de volgende topics:

2. Wat is een cookie?

Een cookie is een klein tekst- en cijferbestand dat wordt opgeslagen in de browser of op de harde schijf van de computer van de gebruiker. Op deze manier is het mogelijk de voorkeuren van de gebruiker bij het gebruik van de website te onthouden.

Cookies voeren geen acties uit op de computer van de gebruiker, ze bezorgen zijn browser alleen extra informatie. Eigenlijk werken cookies als ‘geheugensteuntjes’ voor websites. Ze kunnen gebruikersinstellingen en andere gegevens (een taalkeuze, inloggegevens, geselecteerde gemeente …) onthouden, maar slaan geen namen, adressen, leeftijden of andere persoonlijke gegevens op (behalve in sommige gevallen het IP-adres van de gebruiker).

Tenzij de gebruiker zijn browserinstellingen heeft aangepast zodat die cookies zal weigeren, zal Synductis cookies plaatsen van zodra de gebruiker de website bezoekt op voorwaarde dat je hier voorafgaandelijk expliciet mee akkoord bent gegaan als gebruiker.

3. Welke soorten cookies zijn er?

Cookies worden onderverdeeld naargelang hun oorsprong, hun functie en hun levensduur.

Oorsprong

First-party cookies zijn cookies die geplaatst worden door de website die de gebruiker op dat moment bezoekt.

Third-party cookies zijn cookies welke door een derde worden geplaatst via een website wanneer een gebruiker de website bezoekt (bijv. cookies geplaatst door Google, Twitter en Facebook).

Functie

Noodzakelijke cookies zijn cookies welke essentieel zijn om de website te bezoeken. Dankzij deze cookies kan je bijvoorbeeld navigeren tussen de verschillende delen van de website of formulieren invullen. Indien je deze cookies weigert, zullen sommige delen van de website misschien niet naar behoren werken.

Functionele cookies zijn cookies die ervoor zorgen dat de website naar behoren functioneert (bijv. cookies voor log-in, taalvoorkeuren, selectievenster voor gemeente ...). Functionele cookies zijn logischerwijs first-party cookies.

Niet-functionele cookies zijn cookies die geplaatst worden voor statistische, sociale, targeting en commerciële doeleinden. Ze hebben niets te maken met de louter technische ondersteuning van de website. Niet-functionele cookies kunnen first-party of third-party cookies zijn. Hieronder kan je meer uitleg vinden over de verschillende doeleinden van deze niet-functionele cookies:

 • Cookies met statistische doeleinden laten toe om na te gaan welke pagina’s van de website bezocht worden, waar de computer van een gebruiker gelokaliseerd is, ...

 • Cookies met sociale doeleinden maken het de gebruiker mogelijk om de inhoud van de bezochte website via sociale media rechtstreeks te delen met anderen.

 • Cookies met targeting doeleinden laten toe dat op basis van het surfgedrag van een gebruiker een profiel wordt opgebouwd zodat de vertoonde advertenties worden afgestemd op de interesses van de gebruiker.

 • Cookies met commerciële doeleinden houden bij hoeveel en welke advertenties aan een gebruiker werden getoond.

Levensduur

Permanente cookies: deze cookies blijven op het apparaat van de gebruiker aanwezig voor de duur bepaald in de cookie. Ze worden geactiveerd telkens de gebruiker de website bezoekt die deze cookie heeft geplaatst (bijv. cookies geplaatst door sociale media zoals Twitter, Facebook, Google Analytics …). De meeste niet-functionele cookies zijn permanente cookies.

Sessie cookies: deze cookies laten toe de handelingen van een gebruiker te vereenvoudigen en aan elkaar te linken tijdens een browsersessie. Een browsersessie begint wanneer een gebruiker het browserscherm opent en eindigt wanneer de gebruiker het browserscherm sluit. Sessie cookies worden tijdelijk geplaatst. Zodra de browser wordt afgesloten, worden alle sessie cookies verwijderd. De meeste functionele cookies zijn sessie cookies.

4. Welke cookies worden er gebruikt?

Naam

Doel

Levensduur

Oorsprong

Functie

SSESSxxxxxxxxxxx

Cookie voor opslag van de gebruikerssessie voor een ingelogde gebruiker. Deze sessie informatie wordt gebruikt om de gebruiker ingelogd te houden

23 dagen

First party

 

 

Functionele

_ga

Deze cookies worden geplaatst door de Google Analytics service en bevatten niet persoonlijke data over de bezoeken aan de site en gegevens te verzamelen over de bezoeksessie en de herkomst van het bezoek te herleiden (statistische doeleinden).

2 jaar

Third party

 

 

Niet-functionele

_gid

Deze cookies worden geplaatst door de Google Analytics service en bevatten niet persoonlijke data over de bezoeken aan de site en gegevens te verzamelen over de bezoeksessie en de herkomst van het bezoek te herleiden (statistische doeleinden).

24 uur

Third party

 

 

Niet-functionele

_gat

Cookie die gebruikt wordt om het maximaal aantal aanvragen naar Google te beheren

1 minuut

Third-party

 

 

Niet-functionele

has_js

Cookie die aangeeft of de gebruiker Javascript heeft ingeschakeld

Per sessie

First party

 

 

Functionele

ccShowCookieIcon

Cookie die bij houdt of de popup rond cookiebeleid getoond wordt

3 maanden

First party

Functionele

wwwaansluitingenbe_cookiecontrol

Cookie die bijhoudt of de cookiepopup nog getoond dient te worden

3 maanden

First party

Functionele

 

Voor cookies geplaatst door derde partijen (o.a. Google Analytics) verwijzen wij graag naar de verklaringen die deze partijen op hun websites daarover geven: https://developers.google.com/analytics/resources/concepts/gaConceptsCookies.

5. Hoe kan je je toestemming over het gebruik van cookies beheren?

Bij een eerste bezoek aan onze website wordt je gevraagd om onze verschillende soorten cookies te aanvaarden. Om onze website optimaal te kunnen gebruiken, moet de gebruiker die cookies aanvaarden. Je kan te allen tijde de cookie instellingen voor onze website wijzigen en aldus je toestemming intrekken d.m.v. je browserinstellingen. Voor verdere informatie over het verwijderen of blokkeren van cookies kan de gebruiker de volgende website bezoeken: www.allaboutcookies.org.

Je blokkeert cookies door de browserinstelling te activeren die toelaat om het plaatsen van cookies te weigeren. Wanneer je echter je browserinstellingen gebruikt om die cookies te blokkeren, zal je mogelijks geen toegang hebben tot (bepaalde delen van) de website.

Hoe kan je je browserinstellingen veranderen? Webbrowsers laten toe om cookie instellingen te wijzigen. Deze instellingen zijn meestal terug te vinden in het menu ‘Opties’ of ‘Voorkeuren’ van de webbrowser. Via de ‘Help’-functie van de webbrowser vindt de gebruiker hierover meer details.

6. Meer informatie nodig over cookies?

Verdere nuttige informatie over cookies: www.allaboutcookies.org.

De belangenvereniging van digitale marketeers heeft een gids opgesteld over online behavioural advertising en online privacy: www.youronlinechoices.eu